Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin PSZOK

Czcionka:

 

 

Zarządzenie nr 114/2018

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bysławiu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Lubiewo zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bysławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

2. Treść Zarządzenia podlega opublikowaniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r.

§ 4. Z dniem 10 grudnia 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.06.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 114/2018

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

 

REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Bysławiu

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Lubiewo w Bysławiu przy ul. Słonecznej 6. PSZOK jest czynny we wtorki i soboty od 8:00 do 15:00.

 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Lubiewo, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz
  Gminy Lubiewo.

 4. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

- papier i tektura

- szkło

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- odzież

- tekstylia

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- urządzenia zawierające freony

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

- leki inne niż wymienione w kodzie 20 01 31

- baterie i akumulatory

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20 01 21,
20 01 23, 20 01 35

- tworzywa sztuczne

- metale

- wielkogabarytowe – meble

- wielkogabarytowe z metalu

- opony

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- gruz ceglany

- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w kodzie 17 01 06

- usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

- odpady ulegające biodegradacji

- opakowania wielomateriałowe.

 

 1. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe tj. zmieszane oraz jednorodne odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  i elementów wyposażenia
  .

 3. Przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Lubiewo dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

 4. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-6 oraz szczegółowym opisie zawartym w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 5. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.

 6. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.

 7. Mieszkańcy do PSZOK mogą dostarczyć odpady segregowane poza terminem ich zbiórki, ustalonym w kalendarzach wywozu (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, odpady zielone).

 8. Pracownik PSZOK po odebraniu worków z posegregowanymi odpadami wyda mieszkańcowi taką samą ilość nowych worków na tworzywa sztuczne i metal, papier i tekturę, szkło, odpady zielone.

 9. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.

 10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).

 11. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).

 12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie np.:

 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

 • rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

 • zmieszane odpady komunalne,

 • odpady zawierające azbest,

 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),

 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

 • odpady w opakowaniach cieknących,

 • odpady poprodukcyjne,

 • papa i styropian budowlany.

 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

 2. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

 3. Pracownik PSZOK po sprawdzeniu potwierdzenia zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządza w trzech egzemplarzach dokument (zgodnie z załącznikiem nr 1) potwierdzający dostarczenie odpadów.

 4. Mieszkańcy dostarczający odpady na PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości,) przez administratora danych, którym jest Wójt Gminy Lubiewo. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

 5. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,

 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.

 1. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu (52) 3349735.

 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, w budynku edukacyjno- promocyjnym PSZOK oraz na stronie internetowej Gminy Lubiewo pod adresem www.lubiewo.pl

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.12.2018r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

 

POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW

numer potwierdzenia:

Osoba przyjmująca odpady:

 

Imię nazwisko (zgodne z deklaracją) …………………………………………………………………….

zamieszkały/a pod adresem (zgodne z deklaracją)………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Imię nazwisko osoby dostarczającej odpady :………………………………………………………..

Dostarczone odpady:

 

Rodzaj odpadu

 

Masa odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej nieruchomość”

 

……..………………………………………………………… ..............….....…...................…………………...

(data i czytelny podpis osoby dostarczającej odpady) (podpis przyjmującego)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Opady przyjmowane w PSZOK gminy Lubiewo

Rodzaj

Nazwa

przyjmujemy

nie przyjmujemy na PSZOK

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury

 • kartony,

 • papiery,

 • torebki papierowe itp.

 • gazety, czasopisma

 • foldery,

 • książki, zeszyty bez plastikowych okładek,

 • papier szkolny, biurowy itp.

 

 • opakowań powlekanych folią lub kalką itp.,

 • papieru zatłuszczonego

 • tapet itp.,

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

 • butelki typu PET i po chemii gosp.

 • kubeczki po lodach, margarynach, jogurtach itp.

 • folia,

 • styropian opakowaniowy,

 • plastikowe zakrętki,

 • miski, wanienki, wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe itp.

 

 • styropianu pobudowlanego,

 • folii poprodukcyjnej i z gospodarstw rolnych ,

 • wenflonów, strzykawek i innych art. medycznych,

 • opakowań z zawartością itp.,

 • wiaderek z zawartością,

 • doniczek z zawartością ziemi,

 • zderzaków, kołpaków, plastików samochodowych itp.,

Opakowania wielomateriałowe

Opakowania wielomateriałowe

 • kartoniki po sokach, mleku, zupach itp.,

 • opakowań wielomateriałowych z zawartością itp.

Szkło

Opakowania ze szkła

 

 • słoiki, butelki (wstępnie oczyszczone bez zawartości i nakrętek)

 

 

 • szkła żaroodpornego,

 • ceramiki,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • reflektorów, itp.,

 • szyby okienne, drzwiowe itp.

 • szyb zbrojonych,

 • szyb klejonych np. samochodowych, laminowanych itp.,

Przeterminowane leki

Leki przeterminowane

 • przeterminowane leki

 • odpadów medycznych, strzykawek, igieł, wenflonów, opatrunków itp.

Chemikalia

Chemikalia

 • puszki i pojemniki po farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określających zawartość pojemnika

 • pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika

 • pojemników z zawartością

Zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych

Baterie i akumulatory

 • baterie i akumulatory bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych,

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 • telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier

 • monitory kineskopowe itp.,

 • komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp,

 • sprzętu zdekompletowanego,

Lampy fluorescencyjne i inne opady zawierające rtęć

 

 • świetlówki liniowe, żarówki

 • termometry rtęciowe, ciśnieniomierze itp.

 • lampy fluorescencyjne

 • rtęć w postaci płynnej

Urządzenia zawierające freony

 

 • lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp.,

 • sprzętu zdekompletowanego

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe

 

 • tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,

 


 

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie

 


 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 • gruz betonowy,

 • płytki łazienkowe,

 • krawężniki chodnikowe,

 • płytki chodnikowe itp.,

 • cegły,

 • dachówki,

 • umywalki, wc kompakt,

 • tynki, tapety, okleiny

 • gruz betonowy zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.

 • gruzu w postaci masy sypkiej,

 • gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.,

Opady zielone, bioodpady

Odpady ulegające biodegradacji

 • trawę, liście, gałęzie, kwiaty, itp.

 • kości zwierząt ,

 • resztek obiadowych,

 • olei jadalny,

 • płyt wiórowych i MDF,

 • drewna impregnowanego itp.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

 • obierki,

 • surowe części warzyw i owoców (kapusty, kalafiora itp.)

 • odpadków warzyw i owoców przetworzonych (np. ugotowanych)

Zużyte opony

Zużyte opony

 • opony z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • opon z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,

 

Metale

Opakowania z metali

 • puszki aluminiowe po napojach,

 • puszki po konserwach,

 • metale nie opakowaniowe np. blachy, rurki itp.

 

Odzież i tekstylia

Odzież i tekstylia

 • zużyta odzież i tekstylia

- odzież brudna, przemoczona lub zaolejona.


 

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1